Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020

29/11/2019

Thành phần: Mỗi lớp 02 sinh viên gồm lớp trưởng hoặc Bí thư và 01 thành viên của lớp;
Thời gian: 8h ngày 03/12/2019;
Địa điểm: Hội trường 300.
Đề nghị tất cả lớp trưởng/Bí thư các lớp sinh viên tuân thủ nghiêm chỉnh và có mặt đầy đủ.
Thông tin chi tiết, sinh viên xem trong file đính kèm.

Tải về tại đây