Triển khai đăng ký đề xuất đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020

19/09/2019

Danh mục đề xuất các đề tài NCKH SV từ các Khoa dành cho các nhóm sinh viên đăng ký thực hiện trong năm học 2019-2020

Thực hiện nội dung Thông báo số 487/TB-MĐC ngày 04/9/2019 về việc triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020, VP Chương trình tiên tiến thông báo đến sinh viên danh mục đề xuất các đề tài NCKH SV năm học 2019-2020.

Các nhóm sinh viên có nhu cầu làm nghiên cứu khoa học vui lòng liên hệ trực tiếp giáo viên hướng dẫn theo thông tin trên danh mục đề xuất hoặc qua VP Chương trình tiên tiến để hoàn thiện các thủ tục đề xuất đề tài NCKH SV trong năm học 2019-2020.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của sinh viên.

Ghi chú:

- Đối tượng tham dự: Sinh viên 3 năm cuối (K6, K7 và K8).

- Thời gian hoàn thiện đề xuất: từ 18/9/2019 đến 02/10/2019 

Các nhóm sinh viên lấy mẫu Phiếu đề xuất tại Văn phòng Chương trình tiên tiến và hoàn thiện theo hướng dẫn của các Giảng viên hướng dẫn đề tài. Sau khi hoàn thiện, các nhóm sinh viên nộp phiếu về Văn phòng CTTT trước ngày 02/10/2019 để VP tập hợp và nộp về phòng KHCN.

Danh sách đề tài, SV xem ở file đính kèm

Tải về tại đây