Thông báo Lịch học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

04/11/2019

Căn cứ Quy định về đào tạo đối với học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) và kế hoạch của Nhà trường, Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới sinh viên các lớp Chương trình tiên tiến lịch học môn GDQP-AN như sau: