Thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2021"

24/03/2021

Thực hiện Quyết định số 1230/QĐ BGDĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 126/KH-MĐC ngày 23/03/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2021". Chi tiết xem file đính kèm

Tải về tại đây