Thi Olympic cấp Trường năm học 2019 - 2020

11/06/2020

Thực hiện Quyết định số 425/QĐ-MĐC ngày 09/06/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc cho phép thí sinh thi Olympic cấp Trường năm học 2019 - 2020 (có DS thí sinh kèm theo) và Thông báo số 301/TB-MĐC ngày 10/06/2020 của Ban tổ chức v/v triển khai thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020. Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới toàn thể các lớp sinh viên CTTT, các thí sinh dự thi kế hoạch, nội dung và thời gian thi. Cụ thể xem files đính kèm.

PS: Lớp trưởng đôn đốc, thông báo cho thí sinh dự thi biết và tham gia đầy đủ.

Tải về tại đây