Thông báo V/v triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

05/09/2019

Thực hiện Thông báo số 487/TB-MĐC ngày 04/09/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2019-2020 (Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 33), Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới các thầy cô, các lớp sinh viên K6, K7, K8, K9 biết để đăng ký tham gia. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia NCKH sinh viên:

- Sinh viên có nguyện vọng thực hiện đề tài NCKH SV (riêng đối với nhóm trưởng phải có điểm truing bình học kỳ II năm học 2018-2019 ≥2,5) sẽ tiến hành đăng ký thực hiện cá nhân hoặc theo từng nhóm (mỗi nhóm 3-5 SV).

- Mỗi sinh viên chỉ được chủ trì hoặc tham gia 01 đề tài.

- Nội dung nghiên cứu của đề tài không trunbg lặp với nội dung của đồ án tốt nghiệp.

- Mỗi công trình NCKH SV chỉ có 01 giáo viên hướng dẫn (01 giáo viên được hướng dẫn tối đa 02 đề tài NCKH SV.

2. Số lượng đề tài (dự kiến) do Nhà trường tài trợ kinh phí phân bổ cho Chương trình tiên tiến: 06 đề tài

3. Thời gian và kế hoạch thực hiện

- Từ 05/09/2019 - 17/09/2019: Triển khai đề xuất các đề tài (Mẫu số 01 đính kèm)

- Từ 18/09/2019 - 02/10/2019: Sinh viên lựa chọn đề tài NCKH SV phù hợp với khả năng và chuyên môn, liên hệ với giáo viên hướng dẫn, tiến hành đề xuất đề tài (Mẫu số 02) và nộp về Văn phòng Chương trình tiên tiến.

- Từ 04/10/2019 - 09/10/2019: Họp Hội đồng đánh giá và nộp kết quả đánh giá (Mẫu số 03) và các phiếu đề xuất đề tài được lựa chọn về Phòng Khoa học công nghệ trước 17h00 ngày 11/10/2019.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

ĐT: 024 63284518

(Phòng KHCN)

Tải về tại đây