Thông báo số 224/MĐC-ĐTĐH V/v cho SV trở lại trường học tập sau dịch Covid-19

25/04/2020

Theo thông báo số 224/MĐC-ĐTĐH ngày 8/05/2020 thì sinh viên toàn trường bắt đầu trở lại trường để học tập vào 11/05/2020. Chi tiết xem thông báo đính kèm bên dưới.

Lưu ý: 

- Đối với những sinh viên Campuchia đang ở Việt Nam, không thuộc diện cách ly thì đi học bình thường.

- Đối với những sinh viên chưa trở lại VN hoặc phải cách ly theo quy định thì cần chủ động liên lạc với các thầy, cô đang giảng dạy để thực hiện việc, kiểm tra online theo yêu cầu, hướng dẫn của giáo viên.

(HUMG)

Tải về tại đây