Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy định 1740)

24/09/2019

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1740/QĐ-MĐC ngày 26/11/2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất. Quy định này thay thế Quy chế số 388/QĐ-ĐTĐH.

Quang Ba

Tải về tại đây