Quy chế đào tạo hệ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 388)

24/09/2019

Quy chế đào tạo hệ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 388/QĐ-ĐTĐH ngày 18/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Quang Ba

Tải về tại đây