Đào tạo Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Hóa học chuyên ngành Lọc–Hóa dầu

24/11/2010

Tiếp theo Thông báo số 830/MĐC-ĐH&SĐH ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc đào tạo chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật...

Thông báo lịch thi tiếng Anh

24/11/2010

Ngày 29/10/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã ra quyết định số 7853/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo Chương...

Đào tạo Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Hóa học chuyên ngành Lọc – Hóa dầu

23/11/2010

Ngày 29/10/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã ra quyết định số 7853/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo Chương...