Công Ngọc Thắng
GVC.TSCông Ngọc Thắng
Trưởng bộ môn, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, Phó Chánh Văn phòng (phụ trách)
Họ và tên Công Ngọc Thắng
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Bộ môn Lọc - Hóa dầu, Văn phòng Chương trình tiên tiến
Chức vụ Trưởng bộ môn, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, Phó Chánh Văn phòng (phụ trách)
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0972582011
Địa chỉ Email congngocthang@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Progress in low temperature hydrogen production with simultaneous CO2 abatement, Chemical Engineering Research and Design, 89, 1774 – 1782, 2011

2. Heat transfer of gas-solid two-phase mixtures flowing through a packed bed under constant wall heat flux conditions, Chemical Engineering Journal, 130, 1, 1-10, 2007

3. Heat transfer of gas-solid two-phase mixtures flowing through a packed bed, Chemical Engineering Science, 62, 16, 4241 – 4249, 2007

4. Gas-solid two-phase mixtures flowing upward through a confined packed bed, Particle and Particle Systems Characterization, 23, 3-4, 279 – 288, 2006

Bài báo tạp chí SCIE

1. A comparative study on hydrogen production from steam-glycerol reforming: thermodynamics and experimental, Renewable Energy, 36, 2, 779 – 788, 2011

2. Progress in electrical energy storage system: A critical review, Progress in Natural Science, 19, 3, 291 – 312, 2009

3. Hydrodynamics and heat transfer of gas-solid two-phase mixtures flowing through packed beds – a review, Progress in Natural Science, 18, 10, 1185 – 1196, 2008

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nghiên cứu quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên cơ sở xúc tác FCC thải được hoạt hóa, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 4, 1, 129 – 134, 2015

2. Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đến quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên xúc tác ôxít kim loại, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 4, 1, 135-140, 2015

3. Tiến bộ trong nghiên cứu quá trình reforming mêtan và hơi nước để sản xuất hyđrô sạch ở nhiệt độ thấp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 56, 687, 58-64, 2014

4. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hyđrô từ mêtan trên hệ thiết bị phản ứng đệm cố định có tăng cường quá trình hấp phụ, Tạp chí hóa học, 51, 6A,B,C, 498-503, 2013

5. Mô phỏng quá trình reforming mêtan và hơi nước được tăng cường quá trình hấp phụ để sản xuất hyđrô sạch ở nhiệt độ thấp, Tạp chí Hóa học, 51, 6A,B,C, 492-497, 2013

6. Adsorption enhanced steam methane reforming for low temperature hydrogen production using solids circulation: Part 1 – Thermodynamic analyses, Tạp chí Hóa học, 49, 5A,B, 130-136, 2011

7. Adsorption enhanced steam methane reforming for low temperature hydrogen production using solids circulation: Part 2 – Experiments, Tạp chí Hóa học, 49, 5A,B, 137-143, 2011

8. Adsorption enhanced steam methane reforming for low temperature hydrogen production using solids circulation: Part 3 – Experiments (II), Tạp chí Hóa học, 49, 5A,B, 144-150, 2011

9. Giới thiệu một số xúc tác mới cho quá trình thơm hóa mêtan, Tuyển tập Công trình khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 39, 45-50, 2002

10. Nghiên cứu vấn đề tự động hóa quá trình chưng cất trong phòng thí nghiệm, Tuyển tập Công trình khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 39, 55-61, 2002

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. , Progress in adsorption enhanced steam reforming for green hydrogen production at low temperature: thermodynamic analyses, experimental and simulation, Proceedings of the scientific conference on oil refining and petrochemical engineering, Hanoi, Vietnam, 168 – 180, 2014

2. , Adsorption enhanced steam-methane reforming for hydrogen production using solids circulation through a packed catalyst bed reactor, Proceedings of particulate systems analysis conference, Stratford-upon-Avon, United Kingdom, , 2008

3. , Gas fluidization and pneumatic conveying in confined beds: A numerical study, Proceedings of the 12th international conference on fluidization - New horizons in fluidization engineering, Vancouver, Canada, , 2007

4. , Heat transfer of gas-solid two-phase mixtures flowing through a packed bed reactor, Proceedings of the 20th Scientific Conference, Heat Engineering and Refrigeration, , 2006

5. , Hydrodynamics and solids motion of a gas-solid two-phase mixture flowing through a packed bed, Proceedings of the 10th international conference - Multiphase flow in industrial plant, Tropea, Italy, , 2006

6. , Heat transfer of gas-solid two-phase flows in a novel system for non-periodic adsorption enhanced chemical reaction processes, Proceedings of the 13th international heat transfer conference – Multiphase, Sydney, Australia, , 2006

Bài báo hội nghị quốc gia

1. , Về phương pháp tính toán cân bằng lỏng - hơi cho các hệ thực không điện ly và hoàn toàn tan lẫn, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai, , 1997