Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến giai đoạn dịch bệnh Covid-19

09/04/2020

Để đảm bảo chương trình đào tạo dạy và học cho sinh viên trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Nhà trường ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến giai đoạn dịch bệnh theo Quyết định số 57/QĐ-MĐC ngày 13/02/2020. Chi tiết xem file đính kèm

Tải về tại đây