Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hóa học

09/09/2019

1          MỤC TIÊU ĐÀO TẠO – Educational Objectives

Mục tiêu của chương trình là tạo ra một chương trình đào tạo linh hoạt, mềm dẻo, cho phép sinh viên tiếp cận được các thành tựu phát triển mới nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học; cung cấp cho sinh viên các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, phát triển suy luận, nghiên cứu giải quyết các vấn đề chung của các khoa học kỹ thuật và công nghệ hóa học, chế biến dầu và khí. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng

  • Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật  để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật hóa học, chế biến dầu và khí.
  • Làm việc theo nhóm để thiết kế, đánh giá các thành phần, các hệ thống hoặc các quá trình công nghệ hóa học, chế biến dầu và khí.
  • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy logic và phương pháp luận nghiên cứu khoa học
  • Tham gia vào các nghiên cứu, học tập nâng cao, nắm bắt được các vấn đề cơ bản đương đại của Kỹ thuật Hóa học và chế biến dầu khí.
  • Có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như trong nền công nghiệp dầu khí, công nghệ hóa học và môi trường.
  • Có thể trình bày, trao đổi, giao tiếp một cách hiệu quả cả tiếng Anh và tiếng Việt.
  • Thành thạo Anh ngữ và có thể làm việc ở môi trường quốc tế.
  • Giải quyết các vấn đề đạo đức, chuyên môn và xã hội liên quan.

2          THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Program Duration: 5 năm (5 years)

3          NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  –  Curriculum

3.1       Cấu trúc chương trình đào tạo (Curriculum structure)

KHỐI KIẾN THỨC

(Courses)

SỐ TC       (No. Credits)

Các học phần bắt buộc

 (162 TC)

Compulsary courses

(162 Credits)

1

Kiến thức giáo dục đại cương

General Education (Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, English)

79

3

Kiến thức cơ sở ngành

Major core courses

44

4

Kiến thức chuyên ngành

Concentration courses  

33

5

Thực tập tốt nghiệp và thiết kế tốt nghiệp

Graduation practice and Graduation Thesis

6

Các học phần  tự chọn

(32 TC)

Elective courses

(32 Credits)

6

Các học phần tự chọn

Elective Courses

32

Tổng cộng – Total

194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KẾ HOẠCH HỌC TẬP – CURRICULUM

Học kỳ

Mã số môn học

Môn học

Số tín chỉ

NĂM THỨ NHẤT

Học kỳ I

 

Bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh

 

Học kỳ II 

ECH 80

Chemical Engineering Profession

1

CHE 2A

Hóa học 1 - Chemistry

5

MAT 21A

Calculus

4

HIS 1

Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 1

2

HIS 2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

ENL 1

English

4

Tổng số tín chỉ

18

Học kỳ II I

CHE 2B

Chemistry

5

MAT 21B

Calculus

4

HIS 3

Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin 2

3

HIS 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

PHIS 1

Giáo dục thể chất

1

ECM 5

Analysis in Chemical Engineering & Materials Science

2

Tổng số tín chỉ

17

NĂM THỨ HAI

 

Học kỳ I         

CHE 2C

Chemistry

5

MAT 21 C

Calculus

4

ENL 2

English

2

ENG 45

Properties of Materials

4

PHIS 2

Giáo dục thể chất

2

Tổng số tín chỉ

17

Học kỳ II                    

CHE 128A

Organic Chemistry

3

ECM 6

Computers in Chemical Engineering & Materials Science

4

MAT 21D

Vector Analysis

4

PHY 9A

Classical Physics

5

Tổng số tín chỉ

16

Học kỳ III   

CHE 128B

Organic Chemistry

3

MAT 22A

Linear Algebra

3

PHY 9B

Classical Physics

5

ECH 51

Material Balance

4

CHE 129A

Organic Chemistry Laboratory

2

Tổng số tín chỉ

17

NĂM THỨ BA

Học kỳ I 

PHY 9C

Classical Physics

5

MAT 22B

Differential Equations

3

CHE 110A

Physical Chemistry

4

ECH 140

Chemical Engineering Analysis

4

Tổng số tín chỉ

16

Học kỳ II                        

ECH 152A

Thermodynamics

3

CHE 110B

Physical Chemistry

4

BIS 102

Biomolecules

3

ECH 141

Transport Phenomena (Fluids)

4

Tổng số tín chỉ

14

Học kỳ III                 

ECH 142

Transport Phenomena (Heat)

4

ECH 152B

Thermodynamics

4

Technical Elective

Technical Elective for Chemical Engineering

4

CHMS Elective

Electives in Chemical Engineering & Materials Science

3

Tổng số tín chỉ

15

NĂM THỨ TƯ

Học kỳ I 

Major Elective

Major Electives in Oil Refining and Petrochemistry Engineering

4

ECH 143

Transport Phenomena (Mass)

4

Technical Elective

Technical Elective for Chemical Engineering

3

CHMS Elective

Electives in Chemical Engineering & Materials Science

3

Tổng số tín chỉ

14

Học kỳ II                    

ECH 158A

Design

4

ECH 155A

Chemical Engineering Laboratory

4

ECH 146

Kinetics

5

Technical Elective

Technical Elective for Chemical Engineering

3

Tổng số tín chỉ - Total

16

Học kỳ III                         

ECH 158B

Design

4

ECH 155B

Chemical Engineering Laboratory

4

ECH 157

Process Control

4

Major Elective

Major Electives in Oil Refining and Petrochemistry Engineering

4

Tổng số tín chỉ - Total

16

NĂM THỨ NĂM

Học kỳ I                        

ECH 158C

Design

4

Major Elective

Major Electives in Oil Refining and Petrochemistry Engineering

4

Major Elective

Major Electives in Oil Refining and Petrochemistry Engineering

4

Tổng số tín chỉ - Total

12

Học kỳ II

THESIS – Thực tập và viết Đồ án tốt nghiệp

6