Công ty Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) tuyển dụng

31/03/2022

Công ty Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) tuyển dụng

Số lượng >40 vị trí FO và 2 vị trí Process Engineer cho năm 2022.

Sinh viên ngành Kỹ thuật hoá học chuẩn bị ra trường và đang quan tâm đến công việc thì hãy chuẩn bị ngay cho mình bản CV đẹp và tham gia buổi trao đổi thông tin online giữa NSRP và sinh viên HUMG để tìm hiểu thông tin.

Thời gian 9:00AM thứ 7 ( 2/4/2022)

Link tham gia MS Team: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNjNTFkNDMtNmM2Ni00MmZlLWI1NmMtZjk2M2MzZTRmZGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0b74421-8093-444f-98e6-68c4973ff5b7%22%2c%22Oid%22%3a%220fc47528-6624-4398-983a-918e0de03bba%22%7d