Thông báo Lịch học môn chuyên ngành (lớp K7) do Giáo sư trường UC Davis giảng dạy

04/02/2020

LỊCH HỌC MÔN CHUYÊN NGÀNH DO GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐH UC DAVIS GIẢNG DẠY

Môn học

Giáo sư

Lớp

Thời gian

Trợ giảng

Liên hệ

ECH 155A 

(Thí nghiệm Kỹ thuật hóa học 1)

Tonya Kuhl - ĐH UC Davis

K7

  11/2 - 20/2 

(9am - 11h30 am)

Thầy Kiên - BM LHD

  0865547610

Yêu cầu:

- Lớp trưởng thông báo lịch học cho cả lớp.

- Ban cán sự lớp liên hệ với các Thầy/ Cô trợ giảng hoặc VP CTTT để chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học, phô tô tài liệu cho cả lớp.

- Lịch học có thể thay đổi nếu có thông báo của Nhà Trường về dịch virus corona.