Hội nghị KH SV lần thứ 33 và trao giải thưởng tài năng KHCN HUMG 2020 cho SV

02/11/2020

Trong chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2009 – 2020 và tầm nhìn 2030 đã chỉ ra rằng “ Trường Đại học Mỏ - Địa chất có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ, đáp ứng nhu cầu xã hội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Chính vì vậy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) được Nhà trường đặc biệt coi trọng.

(humg.edu.vn)