Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy định 768)

22/09/2021

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 768/QĐ-MĐC ngày 15/09/2021 của Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất. Quy định này thay thế Quy chế số 1740/QĐ-MĐC. Chi tiếp xem file đính kèm.

Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến giai đoạn dịch bệnh Covid-19

09/04/2020

Để đảm bảo chương trình đào tạo dạy và học cho sinh viên trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Nhà trường ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến giai đoạn dịch bệnh theo Quyết định số 57/QĐ-MĐC ngày 13/02/2020. Chi tiết xem file đính kèm

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy định 1740)

24/09/2019

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1740/QĐ-MĐC ngày 26/11/2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất. Quy định này thay thế Quy chế số 388/QĐ-ĐTĐH.

Quy chế đào tạo hệ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 388)

24/09/2019

Quy chế đào tạo hệ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 388/QĐ-ĐTĐH ngày 18/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất